معرفی

مشخصات فردی

عیسی پوررمضان

نام - نام خانوادگی : عیسی   پوررمضان

پست الکترونیکی : pourramzan@iaurasht.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : جغرافیای انسانی و اقتصادی، گرایش روستایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه تهران

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی و توسعه روستایی استانداری گیلان 1392- 1388عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو انجمن جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران

عضو انجمن آمایش سرزمین ایرانتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : جغرافیا طبیعی - انسانی- سیاسی

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1386-12-01

عیسی پوررمضان
عیسی پوررمضان

محل خدمت :
    دانشکده علوم انسانی
مرتبه علمی :
    استادیار
^